•    Mich Buschman

Erkenning voor kudde Veluwse Wisenten door Rewilding Europe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Erkenning voor kudde Veluwse Wisenten door Rewilding Europe

Op woensdag 30 juni ontvangt de Veluwe samen met nog vier Nederlandse natuurgebieden gelijktijdig een officieel certificaat van het European Rewilding Network. De uitreiking vindt plaats in het kader van de viering van het 10-jarig bestaan van de organisatie Rewilding Europe. Het certificaat is een erkenning van de inspanningen en spectaculaire resultaten die reeds zijn geboekt met natuurontwikkeling in Nederland.

Jubileum
In 2011, toen Rewilding Europe werd opgericht, was rewilding nog een onbekend concept in Europa. Nu, precies 10 jaar later, is het aantal initiatieven voor grootschalig natuurherstel en ruimte voor wilde natuur door heel Europa groter dan ooit. Zo ook in Nederland.

In totaal ontvangen vijf nieuwe gebieden het certificaat van het alsmaar groeiende European Rewilding Network (ERN): de Maashorst (Noord-Brabant), Wisent op de Veluwe (Gelderland), RivierPark Maasvallei (Nederlands en Belgisch Limburg), Grenspark Kempen~Broek (Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant) en Slikken van de Heen (Zeeland).

Daarmee telt Nederland nu in totaal negen leden van het European Rewilding Network. Het European Rewilding Network is opgericht door Rewilding Europe met als doel om de samenwerking tussen allerlei rewilding initiatieven in Europa te bevorderen.

Vijf unieke gebieden
De vijf rewilding-initiatieven werden op verschillende momenten lid van het ERN, met als meest recente aanwinst de Maashorst bij Uden. Al deze gebieden profiteren van de uitwisseling van ervaringen en expertise met bijna 70 andere initiatieven in 27 Europese landen.

In het Grenspark Maasvallei werd een unieke rivierverbreding uitgevoerd om een meer natuurlijke rivierdynamiek mogelijk te maken in dit grensoverschrijdend riviersysteem met België, terwijl in Kempen~Broek het grondwaterpeil, beken en moerassen werden hersteld. Dankzij natuurlijke begrazing door grote herbivoren zoals wisent, Galloway- en Tauros runderen, Konikpaarden, Exmoor-pony's, is de biodiversiteit in deze gebieden enorm toegenomen.

In elk van deze gebieden is er een sterke band met lokale bevolking en direct belanghebbenden, die mee profiteren van deze wildere natuur door middel van natuurgericht toerisme en allerlei andere activiteiten. Ook leidt het tot een nieuwe identiteit van de betreffende regio’s en ook trots bij de lokale bewoners.

Rewilding Europe overhandigt de certificaten tijdens een bezoek van het internationale team, dat deze week in Nederland is in het kader van het 10-jarig bestaan. "Het kunnen overhandigen van deze certificaten op één dag is een speciaal moment voor Rewilding Europe en voor rewilding in Nederland", zegt Mei Elderazdi, ERN-coördinator van Rewilding Europe. "Door hun harde werk en inzet tonen deze initiatieven aan dat rewilding werkt voor de natuur en voor mensen, en dat door samen te werken de positieve effecten kunnen worden versterkt."

Kansen en behoeften in het verschiet
ARK Natuurontwikkeling (tevens een van de initiatiefnemers van Rewilding Europe, samen met WWF Nederland, Wild Wonders of Europe en Conservation Capital) heeft sinds haar oprichting in 1989 een belangrijke rol gespeeld in de pioniersfase van natuurontwikkeling in Nederland.

Naast nieuwe visies en projecten langs de Nederlandse rivieren en beken, hogere zandgronden, en de terugkeer van diersoorten, heeft ARK heeft onder meer, samen met partnerorganisaties, het initiatief genomen tot de herintroductie van de wisent in Nederland in het kustduinreservaat Kraansvlak (2007). Sindsdien zijn er ook wisenten geïntroduceerd in de Maashorst, op de Veluwe en in de Slikken van de Heen. Succesvolle projecten waar al meerdere kalfjes geboren zijn. Zo ook op de Veluwe zijn dit jaar twee koekalfjes geboren.

Dit heeft geleid tot vele nieuwe andere initiatieven in het hele land; met name langs de Nederlandse rivieren, maar ook in moerassen, veengebieden, kustgebieden en meer droge ecosystemen.

“Er is echter nog veel te doen om ervoor te zorgen dat rewilding een mainstream benadering wordt voor natuur in Nederland'', zegt Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling.
“Ons land wordt geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van landgebruik en de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij wordt de potentie van natuurontwikkeling als oplossing over het hoofd gezien. Er zit een enorme potentie in het herstellen van functionerende ecosystemen door middel van rewilding en we zien veel kansen en nieuwe partnerschappen om dit te bereiken: Rewilding the Netherlands!"

Meer informatie
Een uitgebreid overzicht van rewilding in Nederland, en hoe Nederlandse lessen en ervaringen werden gebruikt in andere initiatieven in Europa, werd in 2018 gepubliceerd in een wetenschappelijke tijdschrift (Engelstalig). Verder bijgesloten meer informatie over ‘Nederland : rewilding pionier en rolmodel’

 


Over Rewilding Europe: samenwerken aan een wilder Europa
Een historische kans doet zich voor om wilde natuur in Europa meer ruimte te geven. Terwijl marginale landbouwgebieden worden verlaten en jonge mensen wegtrekken van het platteland, zoeken stedelingen juist naar rust en ruimte en keren iconische diersoorten terug. Rewilding Europe benut deze ontwikkelingen om een nieuw toekomstperspectief te bieden voor wilde natuur in Europa.
Sinds 2011 werkt Rewilding Europe aan een netwerk van spectaculaire natuurlandschappen verspreid over Europa. Ze dienen als voorbeeld voor een nieuwe natuurvisie in Europa, waarbij natuur zoveel mogelijk op eigen benen staat. Door weer ruimte te geven aan natuurlijke processen en de terugkeer van wilde diersoorten, door ontwikkeling van innovatieve verdienmodellen, het ondersteunen van lokale ondernemers en verankering in het Europees natuur- beleid werken we aan een duurzaam resultaat.
Rewilding Europe werkt momenteel in 8 grote, deels grensoverschrijdende natuurontwikkelingsgebieden in 10 verschillende landen: Portugal, Italië, Kroatië, Roemenië, Oekraïne, Moldavië, Bulgarije, Duitsland, Polen en Zweden. Nieuwe projecten zijn in ontwikkeling in Spanje, Schotland en Frankrijk.
Het werk van Rewilding Europe wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer de Nationale Postcode Loterij, Wereld Natuur Fonds, Adessium Foundation, Arcadia Fund, Europese Commis- sie en particuliere schenkers.

Contactpersoon:
Laurien Holtjer – Hoofd Communicatie
laurien.holtjer@rewildingeurope.com
• 06-20589213