•    Mich Buschman

Nieuws van de voorzitter

Geschreven in de categorie Nieuws.

Garderen 25-4-2015

Geachte lezer

Graag willen wij u informeren over de situatie rond de komst  van de wisenten naar  de Veluwe.

Op 31 maart heeft de Stichting Wisent op de Veluwe ( SWV), samen met Staatsbosbeheer ( SBB) en ARK Natuurontwikkeling een bericht uitgegeven waarin staat dat de komst van de Wisent naar de Veluwe, die voorzien was voor medio april 2015, is uitgesteld. De belangrijkste redenen hiervoor waren het nog niet beschikbaar zijn van watervoorzieningen voor de wisenten en  het  gegeven dat samenwerken aan draagvlak in de omgeving  meer tijd vraagt. Wij hebben aangegeven teleurgesteld te zijn over dit uitstel en na te zullen denken over het vervolgtraject.

Op 17 april hebben wij, als bestuur van SWV, in constructieve sfeer overleg gevoerd met SBB over het vervolgtraject. Dit heeft tot een aantal afspraken geleid:

We werken verder aan de voorbereidingen met als doel om wisenten naar de Veluwe te brengen, uiterlijk april 2016. Hiertoe hebben wij contact gezocht met de ARK Natuurontwikkeling. Zij stemmen hiermee in.

De aanleg van drinkvennen wordt met prioriteit opgepakt. De provincie Gelderland heeft aangegeven een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsverbetering Natuur en Landschap welwillend tegemoet te zien. De ontbrekende gelden voor de drinkvennen zouden via andere fondsen kunnen worden aangevuld ( Vitens, SBB). Ook een “veiling” van het Veluwefonds  op een benefitdiner van het Veluwse bedrijfsleven wordt als financieringsinstrument benoemd.

Uit overleg met de dorpsraad Radio Kootwijk blijkt dat er zorgen zijn over het autoverkeer naar het gebied ondermeer in relatie tot de wisent én de nog niet helder ingevulde kaders voor het beheersen daarvan.Daarover gaan Staatsbosbeheer en gemeente met dorpsraad Radio Kootwijk verder in gesprek. Het vervoersplan voor het hele gebied dat Staatsbosbeheer en gemeente in afstemming met dorp ontwikkelen gaat voorzien in een regulatiesysteem van het autoverkeer naar het gebied. Het vervoersplan maakt onderdeel uit van een nieuw bestemmingsplan voor Radio Kootwijk.

De procedure van Bestemmingsplan Radio Kootwijk met vervoersplan  nadert zijn afronding op de Politieke Markt van de gemeente Apeldoorn eind mei. Vervolgens zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen en het bestemmingsplan vaststellen. 

SBB geeft aan gelijk na vaststelling door de gemeenteraad de verdere voorbereidingen en werkzaamheden t.b.v. de drinkvennen in te plannen. De aanvraag voor een aanlegvergunning is in procedure. De uitvoering is beoogd in september/oktober.

Bij overleg en terugkoppeling met de bewoners in Radio Kootwijk zal de SWV (voorzitter) aanwezig zijn en zo nodig samen met SBB uitleg geven.

De toegezegde gelden door  gemeenten en  sponsoren aan de SWV blijven ook in dit voortraject hard nodig. Er zijn reeds voorbereidende kosten gemaakt ( website www.wisentopdeveluwe.nl, notaris e.d.).

Vanzelfsprekend zal in de komende tijd het opleiden van gidsen en het maken van afspraken over vervoersmiddelen ook financieel vertaald moeten worden.

Wij zullen u over nieuwe ontwikkelingen graag informeren. Mede namens Staatsbosbeheer en Stichting ARK tekent de voorzitter van de Stichting Wisent op de Veluwe,

Jan Wolleswinkel